Gebruikersvoorwaarden

GEBRUIKERSVOORWAARDEN tv11


 


ARTIKEL 1 Definities


Content: audiovisueel materiaal, zoals films, series, tv programma's, items en documentaires


Apparaten: de apparaten waarop Content afgespeeld kan worden, zoals deze zijn vermeld op de Website.


VIP-Dienst: de abonneedienst van tv11 die het Gebruikers mogelijk maakt via diverse Apparaten Content te kunnen afnemen, na betaling en uitsluitend voor eigen gebruik onder onderstaande Voorwaarden.


Gebruiker: de natuurlijke persoon die een tv11 abonnement heeft afgesloten bij tv11.


De Klantenservice is bereikbaar middels het contactformulier.


Partijen: tv11 en Gebruiker gezamenlijk.


Profiel: informatie over de Gebruiker, zoals voornaam, achternaam, geboortedatum en geslacht.


Account: De persoonlijke registratie via TV11 Account waarmee Gebruiker toegang tot de VIP-Dienst krijgt. Naast de gebruikersnaam en het wachtwoord bevat het TV11 Account het Profiel van de Gebruiker.


Transactie: het gezamenlijk besluit van Partijen tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij tv11 toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in deze Voorwaarden, toegang tot bepaalde Content te leveren tegen een door Gebruiker te verrichten tegenprestatie bestaande uit de betaling van een bedrag aan tv11. Abonnees die via derden, waaronder televisie- en telecomproviders, een abonnement hebben afgesloten betalen aan deze derden.


tv11: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, TVEllef Limited, statutair gevestigd aan de Markt 1 6067 BS te Linne.


tv11 abonnement: het abonnement van tv11 waarmee je onbeperkt toegang krijgt tot de abonneedienst van tv11.


Voorwaarden: de onderhavige Gebruikersvoorwaarden, die op de (rechts)verhouding van Partijen van toepassing zijn.


Website: de Website van de VIP-Dienst van tv11: www.tv11.nl.


ARTIKEL 2 Aanmaken van een TV11 Account


2.1 Om gebruik te kunnen maken van de VIP-Dienst dient de Gebruiker een abonnement af te sluiten bij tv11. Om een tv11 abonnement af te kunnen sluiten moet de gebruiker eerst een TV11 Account aanmaken. 


2.2 Alleen personen van 16 jaar en ouder kunnen zich registreren.


2.3 Door in te loggen in het TV11 Account op tv11.nl kan de Gebruiker onder meer zijn Profiel beheren en/of wijzigen.


2.4 Gebruiker dient bij het aanmaken van een TV11 Account op de Website zowel zijn e-mailadres als gebruikersnaam op te geven en een uniek wachtwoord te kiezen.. Bij het aanmaken van een TV11 Account kunnen er om persoonlijke gegevens van de Gebruiker gevraagd worden, zoals voornaam, achternaam, geboortedatum en geslacht.


2.5 Gebruiker zal zijn wachtwoord en gebruikersnaam strikt geheimhouden en niet aan derden bekend maken. Elke Transactie die vanuit het TV11 Account wordt gedaan, wordt geacht door Gebruiker te zijn gedaan of met goedkeuring van Gebruiker. Misbruik en/of oneigenlijk gebruik van het TV11 Account of het wachtwoord in combinatie met de gebruikersnaam komen voor rekening en risico van Gebruiker, tenzij dit gebruik aan tv11 kan worden toegerekend.


2.6 tv11 kan additionele voorschriften en/of instructies met betrekking tot onder meer het gebruik van de VIP-Dienst en het gebruik van Cadeaukaarten vaststellen. Deze additionele voorschriften en instructies worden op de Website geplaatst en kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Gebruiker is gehouden om deze additionele voorschriften en/of instructies zorgvuldig na te leven.


2.7 Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacy statement van TV11 van toepassing, zoals dat is gepubliceerd op de Website. TVEllef Limited is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.


ARTIKEL 3 tv11 abonnement


3.1 Om gebruik te kunnen maken van de VIP-Dienst van tv11, dient de Gebruiker een abonnement af te sluiten. Er zijn drie soorten abonnementen verkrijgbaar, exclusief Keske, inclusief Keske en inclusief Installatie


3.2 Het tv11 abonnement gaat in op de datum waarop tv11 de aanmelding van de Gebruiker bevestigt en betaalt.


Met het afsluiten van een tv11 abonnement stemt de Gebruiker ermee in dat de VIP-Dienst van tv11, voor het verstrijken van de bedenktermijn, direct wordt geleverd. De Gebruiker verklaart tegelijkertijd afstand te doen van zijn herroepingsrecht.


3.3 Het TV11 abonnement loopt na 365 dagen automatisch af. Na een nieuwe betaling wordt het abonnement weer geactiveerd. 


3.4 De Gebruiker kan het tv11 abonnement op elk gewenst moment opzeggen. Indien een Gebruiker zijn of haar TV11 Account beëindigt, eindigt het tv11 abonnement automatisch. 


3.5 tv11 verricht geen terugbetalingen of crediteringen (voor gedeeltelijk gebruikte perioden).


3.6 Bij beëindiging van het tv11 abonnement komen alle aanspraken van de Gebruiker jegens tv11 te vervallen.


ARTIKEL 4 De content


4.1 De beschikbare Content op de VIP-Dienst zal voortdurend variëren. tv11 behoudt zich het recht voor om het aanbod van Content zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


4.2 De Gebruiker verklaart tenminste de voor de specifieke Content vereiste leeftijd te hebben.


4.3 Sommige Content zal (tevens) beschikbaar zijn in HD-Content, en UHD-Content. Dergelijke Content is uitsluitend te bekijken op apparaten die HD en/of UHD ondersteunen en via een internetverbinding die daarvoor voldoende capaciteit heeft. Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor dat HD-Content of UHD-Content kan worden afgespeeld op een Apparaat van de Gebruiker en dat de capaciteit van de internetverbinding van Gebruiker voldoende is voor deze Content. Voor meer informatie over de beschikbaarheid van Content in HD- en UHD beeldkwaliteit kan de Gebruiker de Website raadplegen.


ARTIKEL 5 Technische vereisten


5.1 Specifieke technische vereisten en beperkingen voor het ontvangen en het afspelen van Content op de verschillende soorten Apparaten, zoals pc, smart TV, tablet, smartphone en Keske, zijn opgenomen op de Website. Voor (bepaalde soorten) Content en Apparaten kunnen deze technische vereisten en beperkingen door de ontwikkeling van de techniek of vereisten van de licentiegevers van tv11 van tijd tot tijd wijzigen.


ARTIKEL 6 Prijzen, betaling en condities


6.1 Alle door tv11 gepubliceerde prijzen zijn in euro’s, inclusief het in Nederland geldende BTW-tarief, tenzij anders vermeld.


6.2 De verschillende betalingswijzen kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente mogelijkheden staan vermeld op de Website.


6.8 tv11 maakt gebruik van het betaalsystemen van derden om betalingen te verwerken. Deze betaalsystemen (Mollie, Paypal, Stripe, e.a.) hebben een vergunning als betaaldienstverlener. Indien een Gebruiker PayPal als betaalmethode selecteert gaat de Gebruiker een facturatieovereenkomst aan met Osimedia.


ARTIKEL 7 Licentie


7.1 Door een abonnement af te sluiten op de VIP-Dienst van tv11 komt er een Transactie tussen Gebruiker en tv11 tot stand, waarbij na betaling Gebruiker met betrekking tot de Content van tv11 een beperkte, non-exclusieve, niet overdraagbare, niet-sublicenseerbare licentie krijgt om de Content conform de Voorwaarden, uitsluitend in huiselijke kring (voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik) in Nederland op een Apparaat te bekijken.


7.2 Al het gebruik van de Content anders dan in de overeenkomst omschreven, waaronder maar niet beperkt tot enig commercieel of promotioneel gebruik, is niet toegestaan en wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan de betreffende houder van de rechten op de Content.


7.3 Mede omdat tv11 voor het aanbieden van de Content afhankelijk is van haar licentiegevers en ongeacht eventuele andersluidende bepalingen in deze Voorwaarden, behoudt tv11 zich het recht voor om op ieder tijdstip (een deel van) de Content te wijzigen, op te schorten of te verwijderen. tv11 noch de licentiegevers van tv11 zullen aansprakelijk zijn jegens de Gebruiker of derden wanneer tv11 dat recht uitoefent.


7.4 Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan de Content openbaar te maken, anders dan in huiselijke kring, of anderen in staat te stellen openbaar te doen maken of de Content op enigerlei wijze op te nemen, te kopiëren, te verveelvoudigen en/of door te leveren aan een derde.


7.5 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het Gebruiker niet toegestaan Content publiekelijk openbaar te maken of anderen in staat te stellen de Content publiekelijk openbaar te maken in openbare gelegenheden.


7.6 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het Gebruiker niet toegestaan om de VIP-Dienst te gebruiken buiten Nederland, behalve tijdens een tijdelijk verblijf (zoals vakantie).


7.7 Gebruiker is gehouden om ten aanzien van de Content steeds in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden en de geldende wettelijke regels, waaronder maar niet beperkt tot regels ten aanzien van intellectuele eigendom. Indien geconstateerd wordt dat Gebruiker in strijd met de Voorwaarden en/of de geldende wettelijke regels handelt, en/of Content openbaar maakt, verveelvoudigt, ter beschikking stelt aan derden, en/of distribueert, zal aangifte bij de politie worden gedaan en zullen alle kosten en schade, waaronder maar niet beperkt tot immateriële en materiële schade op Gebruiker worden verhaald. Gebruiker zal tevens worden uitgesloten van ieder gebruik van de VIP-Dienst.


ARTIKEL 8 Intellectuele en industriële eigendomsrechten 


8.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit (de inhoud van) (onderdelen van) de VIP-Dienst en de Website – met inbegrip van doch niet beperkt tot afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, de Content, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de VIP-Dienst uit te voeren – berusten bij tv11 en/of de licentiegevers van tv11. Gebruiker mag de VIP-Dienst en de Website op geen enkele wijze gebruiken, anders dan voor gebruik van de Content in overeenstemming met deze Voorwaarden. Geen enkel deel van de Content mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden.


8.2 tv11 verklaart dat zij van rechthebbenden op de Content de nodige toestemming heeft verkregen om aan Gebruiker de in artikel 7 omschreven licentie te verlenen.


8.3 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat door middel van een Transactie of anderszins intellectuele eigendomsrechten van tv11 of haar licentiegevers overgaan op Gebruiker. Alle door Gebruiker opgevraagde Content blijft uitdrukkelijk eigendom van tv11 of haar leveranciers/licentiegevers.


ARTIKEL 9 Aansprakelijkheid 


9.1 tv11 sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de VIP-Dienst en Website of de onbereikbaarheid daarvan, waaronder begrepen doch niet beperkt tot storingen, onderbrekingen, onvolledige informatie of fouten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van tv11. tv11 verleent geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van het niet kunnen afspelen van Content indien zulks het gevolg is van ontoereikende functionaliteit en/of storingen van de apparatuur of de internetverbinding van Gebruiker. De minimale functionaliteiten en vereisten voor het afspelen van Content, zijn weergegeven op de Website. In geen geval zullen licentiegevers van tv11 aansprakelijk zijn voor het niet kunnen afspelen van de Content om welke reden dan ook.


9.2 tv11 kan niet garanderen dat de Content voldoet aan de inhoudelijke verwachtingen die Gebruikers ten aanzien van die Content kunnen hebben. In geen geval zullen tv11 en/of haar licentiegevers aansprakelijk zijn voor het feit dat Content niet voldoet aan de inhoudelijk verwachtingen ten aanzien van deze Content.


9.3 Ieder aanbod van tv11, waaronder maar niet beperkt tot het aanbod Content beschikbaar te stellen, via de VIP-Dienst, op haar Website of anderszins, is vrijblijvend. Zie tevens hetgeen is vermeld onder artikel 4.1.


9.4 Gebruiker is aansprakelijk voor schade geleden door tv11 ten gevolge van gebruik van Content in strijd met het bepaalde in deze Voorwaarden.


9.5 tv11 is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, waaronder tekortkomingen van Buckaroo B.V., de partij die de betalingen in verband met de Transactie verwerkt, tenzij zij bij de selectie van deze derden niet de nodige zorgvuldigheid heeft betracht en de geleden schade te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van de zijde van tv11.


9.6 Onverminderd hetgeen bepaald in dit artikel dient Gebruiker eventuele klachten of vermeende aanspraken te allen tijde binnen 24 uur na constatering, of in ieder geval zo snel mogelijk, schriftelijk kenbaar te maken aan de Klantenservice. Indien en voor zover tv11 op welke grond ook jegens Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enige door Gebruiker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de vergoeding die tv11 voor het verlenen van haar VIP-Dienst van Gebruiker heeft ontvangen of zou hebben ontvangen.


ARTIKEL 10 Overmacht


10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft tv11 in geval van overmacht het recht, om naar eigen keuze, de uitvoering van de VIP-Dienst op te schorten, dan wel de overeenkomst inhoudende de Transactie zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat tv11 gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan tv11 kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


ARTIKEL 11 Beëindiging


11.1 Wanneer Gebruiker zich niet aan de bepalingen van deze Voorwaarden houdt, of tv11 het aannemelijk acht dat Gebruiker zich daar niet aan houdt, heeft tv11 het recht om geheel naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving: (i) de Transactie te annuleren, waarbij Gebruiker aansprakelijk blijft voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging uit hoofde van de Transactie of eerdere Transacties verschuldigd is geworden; en/of (ii) de licentie als genoemd in artikel 8 te doen beëindigen; en/of (iii) de toegang tot de VIP-Dienst (of een deel daarvan) onmogelijk te maken.


11.2 tv11 behoudt zich het recht voor om op ieder tijdstip de Transactie en/of de VIP-Dienst (of een deel daarvan) te wijzigen, op te schorten of te beëindigen met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid jegens Gebruiker of derden. Voor zover mogelijk zal tv11 Gebruiker vooraf informeren over een wijziging, opschorting of stopzetting van de VIP-Dienst. Indien de VIP-Dienst niet langer beschikbaar is gedurende de vooraf bepaalde periode van 365 dagen is terugbetaling niet mogelijk. 


ARTIKEL 12 Toepasselijkheid voorwaarden


12.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en tv11 ten aanzien van de VIP-Dienst, Transacties inbegrepen.


12.2 Door gebruik te maken van de VIP-Dienst, door, onder meer maar niet beperkt tot, het aangaan van een Transactie of het registreren op de Website aanvaardt Gebruiker de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.


12.3 tv11 behoudt zich het recht voor, om van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. De meest actuele versie van de Voorwaarden kan altijd op de Website geraadpleegd worden. Door gebruik te maken van de VIP-Dienst na wijziging van deze Voorwaarden, aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden.


12.4 De nietigheid van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.


ARTIKEL 13 Toepasselijk recht en forumkeuze 


13.1 Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Gebruiker en tv11 is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Roermond.